Nalazi se na severozapadnom delu nacionalnog parka (Banjski Kopaonik), obuhvata jugozapadnu stranu vrha Vučak u izvorišnom delu Gvozdačke reke i zauzima površinu od 64,18 hektara. Zahvata pojas 1350-1560m.n.v. U obodnom delu javljaju se izvori sa vodama pogodnim za vodosnabdevanje. Na lokalitetu Vučak, najrasprostranjenija je šuma smrče i jele. Smrča je ovde izvan svog visinskog pojasa (1550-1750 m.n.v.) karakterističnog za Kopaonik, i spušta se u pojas šuma bukve i jele gde gradi zajednicu sa jelom bez bukve.

Spuštanje smrče ispod njene prirodne granice omogućila je jela koja je štiti od nepovoljnih faktora. U uvalama ovog lokaliteta javljaju se i šumske zajednice smrče (Piceetum abietis), šume bukve i jele i šume smrče, bukve i jele.