Površine 71,38 hektara na levoj dolinskoj strani Samokovske reke, prostire se između rečnog korita i grebena Visoki deo, u pojasu 1520-1620 m.n.v. Na lokalitetu se javljaju tri ekološki različita tipa smrčeve šume. Zajednice smrče sa kiselicom i mahovinama (Piceetum abietis subass. oxalidetosum na platou grebena; subass. myrtilletosum na južnoj strmoj padini; hylocomietosum, sa tepihom mahovina na severnoj strani). Na tresavi, i to na njenim perifernim delovima, raste niska smrča na tresetnici (Sphagno-Piceetum).

Na sfagnumskoj tresavi, kao poseban ekotip zastupljena je smrča sa bledozelenim četinama, retki kratkim granama i otvorenom malom krunom. Najviše i najvitalnije smrče ovog lokaliteta nalaze se na platou širokog grebena. Na južnoj padini smrče su proređene, sa granatim krunama, velikog prečnika. Na severnim padinama, bliže Samokovskoj reci, smrče su proređene, sa krunama prepunim lišajevima.