Površine je 29,16 hektara, nalazi se na levoj dolinskoj strani Gobeljske reke, prostire se u pojasu 1220 -1460 m.n.v. Vegetaciju lokaliteta čini klimaregionalna mešovita šuma smrče, bukve i jele. Ova srednje planinska polidominantna zajednica ima stabilan floristički sastav i reliktan karakter jer predstavlja ostatak starih mešovitih šuma.

Pored dominantne šume smrče, bukve i jele, prisutne su i smrčeve sastojine (Piceetum montanum) i bukovo-smrčeve šume (Piceo-Fagetum montanum) pri dnu vodotoka. Na veoma strmom delu padine prisutna je posebna varijanta ove zajednice – Piceo-Fagetum montanum subass festucetosum drymeiae.