Površine 57,14 hektara, na Panićkom jelaku tj. na desnoj strani klisuraste doline Brzećke reke, prostire se u pojasu 1000-1490 m.n.v. Značaj ovog prostora ogleda se prvenstveno u prisustvu tise (taxus baccata), reliktne biljne vrste koja se u nacionalnom parku nalazi samo na ovom prostoru.

U najnižim delovima, na dnu klisure, javlja se šuma bukve (Fagetum montanum), iznad nje šuma bukve i jele sa pojedinačnim stablima planinskog javora. Karakteristika lokaliteta je šumska zajednica tise i jele (Taxo-abietum).