Površine 128,94 hektara, u pojasu 1020-1780 m.n.v. zahvata levu dolinsku stranu reke Duboke. Sliv Duboke okružen je grebenima: Karaman (1917 m.n.v.), Pajino preslo (1804 m.n.v.), Suvo rudište (2017 m.n.v.), Bećirovac (1782 m.n.v.) i vrh Šiljak (1728 m.n.v.). Izvorište vodotoka je na 1800 m.n.v. pod Karamanom, odakle reka useca klisure.

Usled velike visinske razlike ovog dela nacionalnog parka, smenjuju se različiti tipovi vegetacije: subalpska vegetacija borovnice i subalpske smrče (Piceo subalpinae-Vaccinio-Juniperetum), šuma subalpske smrče; šuma subalpske bukve; šuma smrče, bukve i jele; šuma bukve i jele; čista šuma bukve (Fagetum montanum). U gorljim delovima sliva, u zajednicama se nalazi endemična vrsta: planinski javor.