Površine 76,21 hektara jedan je od najočuvanijih prirodnih ambijenata nacionalnog parka, obuhvata vrh Žljeb (Bele stene). Odlikuje se očuvanošću mozaično raspoređenih prirodnih visokoplaninskih staništa sa floristički bogatim zajednicama livada (Brometum erecti), kamenjara (Carici humilis), šuma (Piceetum abietis moesiacae), subalpske žbunaste vegetacije (Vaccinio-Juniperetum nanae) i visokih zeleni (Adenosilletea).

Zbog uticaja čoveka, sa Belih stena nestali su runolist, divokoza i sivi soko.