I – Одређује строгу заштиту природне средине, посебних природних вредности и непокретних културних добара, са активностима научних истраживања, едукација и ограничене презентације за јавност.

II – Одређује непосредну прелазну заштиту око површине у првом степену, заштиту вредних објеката и целина природне средине, као и неких објеката непокретних културних добара и друге активности (научана истраживања, едукација, презентација и сл.)

III – Одређује у пуној мери функцију туризма, рекреације и спорта, регулисано сточарство и шумарство, водопривреду, енергетику, чисте обновљиве енергије и саобраћаја.

У оквиру националног парка налази се тринаест природних резервата који се налазе у I степену заштите, и то су: