Преговарачки поступак-сеча и привлачење

Vesti - 23.02.2019

Дана 13.02.2018. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ je u складу са чл.36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама покренуло преговарачки поступак за Сечу и привлачење дрвних сортимената у ГЈ “ Самоковска Река “ 65 и ГЈ “ Гобељска Река 28 ( Партија 5) и ГЈ “ Самоковска Река “ 81, 39 и 135 ( Партија 9 ) и то без објављивања позива за подношење понуда пошто у раније спроведеном  отвореном поступку није добио ниједну понуду .

Рок за достављање понуда је до 21.02.2018. године до 10 часова на адресу:

ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда и преговарање обавиће се у среда 21.02.2018. године 10.30 часова, у просторијама ЈП „ Национални парк Копаоник „36354 Копаоник.

ObaveštenjeOPokretanju Pregovaračkog postupka 2018 partija 5 и 9-1

Model konkursne dokumentacije-PREG. bez objavljivanja poziva 2018 Партија 5 и 9

 

Након спроведеног поступка комисија је донела следећу Одлуку о додели уговора за партије 5 и 9:

Odluka o dodeli ugovora

ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 5, 2018