Због својих природних лепота, део подручја планине Копаоник као просторне целине са посебним природним вредностима, природним знаменитостима и реткостима, добро очуваним шумама природног састава и културно историјским вредностима, Скупштина Републике Србије прогласила је за Национални парк Копаоник Законом о Националним парковима 1981. године.

Тим законом површина националног парка обухватала је 11980,94 хектара. Првим просторним планом 1988. године дефинисана је заштићена зона од 19986 хектара као и режими заштите.

Наредне 1989. године донета је одлука о оснивању предузећа за заштиту и развој ,,Национални парк Копаоник“, са основним циљем – заштита и унапређење природе и животне средине.

Након усвајања закона о Јавним предузећима, 1993. године, Национални парк се региструје као Јавно предузеће.

0
РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ
0ха
ПОВРШИНА ПАРКА
0
0
РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ

Још о нама…

Под посебном заштитом Националног парка је 1375,2 хектара – издвојених у 13 резервата природе и 26 природних споменика, 12 геоморфолошких, 6 геолошких, 8 хидролошких и 15 објеката сврстаних у непокретна културна добра. Површина под посебном заштитом у националном парку дефинише се Просторним план.

Предузеће спроводи прописане мере у три режима заштите (I, II и III режим): осигурава несметано одвијање природних процеса и одрживог коришћења подручја, обезбеђује надзор над спровођењем услова и мера заштите природе, презентује и популаризује вредност заштићеног подручја и прати кретање и активности посетиоца. Предузеће се бави и пословима: газдовања шумама, заштите шума, гајења шума, унапређења и коришћења ловне и риболовне фауне, истраживањима у области заштите и развоја, пројектовањем и изградњом објеката и функцији заштите заштићеног подручја.

Овде иде наслов

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas imperdiet elementum lorem, in fringilla felis sagittis ut. Cras rutrum semper euismod. Lorem ipsum dolor sit amet.

Текст иде овде

Текст иде овде

Текст иде овде