Unutrašnja Organizacija

Odluka o osnivanju preduzeća za zaštitu i razvoj NP Kopaonik, doneta je 1989 godine. Osnovni naš zadatak je – zaštita i unapređenje prirode i životne sredine Kopaonika. Zaštita parka sprovodi se na osnovu Zakona o Zaštiti životne sredine i Zakona o nacionalnim parkovima, kao i odgovarajućih međunarodnih konvencija. Uređenje i korišćenje prostora usmerava se na osnovu Prostornog plana područja posebne namene i odgovarajućih urbanističkih uređajnih osnova. Nadzor nad sprovođenjem Zakona i Plana vrši Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, Ministarstvo građevine i Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Nacionalni Park Kopaonik organizovan je sa sedištem na Kopaoniku i ima ukupno 52 zaposlenih. Od toga 16 sa visokom stručnom spremom. Zaštita prirode i kulturno istorijskih vrednosti obezbeđena je prisutnošću i angažovanjem stručnjaka iz različitih oblasti.

Direktor MILOVANOVIĆ dr. BOJAN
kao direktor Javnog preduzeća NP Kopaonik zadužen je za poslovnu strategiju, upravljanje Nacionalnim Parkom, rukovođenje i organizaciju procesa rada i poslovanja preduzeća u skladu sa Zakonom i Statutom preduzeća.

Izvršni direktor za pravne i ekonomske  poslove NP Kopaonik, msc PREDRAG ŠUMARAC
zadužen je za rukovođenje Sektora opštih poslova u okviru kojih se obavljaju pravni, materijalno-finansijski i administrativno-tehnički poslovi preduzeća.

Izvršni direktor za zaštitu i razvoj prirodnih i drugih vrednosti NP Kopaonik, dipl.inž. šumarstva SRĐAN SIMOVIĆ
zadužen je za rukovođenje delatnošću i organizaciju zaštite, očuvanja i unapređenja prirodnih vrednosti NP Kopaonik.

Izvršni direktor za čuvanje zaštićenog područja, dipl.inž. šumarstva MIRKO DUGALIĆ
zadužen je za rukovođenje i organizaciju poslova kojim se obezbeđuje unutrašnji red u NP Kopaonik, rad službe nadzora i istraživačko-razvojni poslovi u okviru kojih se realizuju projekti na zaštiti i očuvanju biodiverziteta.

Rukovodilac službe ekonomike i finansija, dipl.ecc IVAN TOMOVIĆ
zadužen je za rukovođenje poslovima i službom za finansijsko-računovodstvene poslove i marketinga preduzeća. Učestvuje u izradi svih planova i programa Preduzeća.

Samostalni savetnik za ekonomske poslove i reviziju, dipl.ecc MILOSAV MAKSIMOVIĆ

obavlja najstručnije poslove i daje savete iz oblasti ekonomike, finansija i revizije vezanih za delatnost Preduzeća. Učestvuje u izradi svih planova i programa Preduzeća.

Rukovodilac službe za pravne poslove, dipl.pravnik GORDANA JOVIĆEVIĆ-MIJAJLOVIĆ
zadužena je za rukovođenje i organizaciju pravnih poslova u okviru kojih se obavljaju pravni i administrativni poslovi preduzeća.

Rukovodilac službe unapređenja prirodnih vrednosti NP Kopaonik, dipl.inž.pejzažne arhitekture MAJA ČORBIĆ organizuje i raspoređuje poslove na neposredne izvršioce službe.

Rukovodilac službe za planiranje i gazdovanje šumama, dipl.inž.šumarstva DEJAN PEKOVIĆ
zadužen je za rukovođenje i organizaciju poslova planiranja u službi i gazdovanje šumama.

Rukovodilac radne jedinice, dipl.inž.šumarstva MILE KOVAČEVIĆ
zadužen je za rukovođenje poslovima Radne jedinice I, na tačno određenim rejonima i stara se o sprovođenju odredbi iz planskih dokumenata i osnova.

Rukovodilac radne jedinice, dipl.inž.šumarstva VLADAN SARIĆ
zadužen je za rukovođenje poslovima Radne jedinice II, na tačno određenim rejonima i stara se o sprovođenju odredbi iz planskih dokumenata i osnova.

Samostalni stručni saradnik zaštite i unapređenja ekosistema flore i faune NP Kopaonik, dipl.biolog SUZANA KOMATOVIĆ
obavlja najstručnije poslove zaštite i unapređenja ekosistema flore i faune.

Samostalni stručni saradnik zaštite i  unapređenja ekosistema flore i faune NP Kopaonik, dipl. biolog RADOSAV NOVČIĆ, obavlja najstručnije poslove zaštite i unapređenja ekosistema flore u faune.

Samostalni stručni saradnik za bezbednost na radu i protivpožarnu zaštitu, dipl. inž.šumarstva LJUBINKO RAKOVIĆ
zadužen je za poslove organizovanja i sprovođenje mera zaštite od požara i bezbednosti na radu.

Samostali stručni saradnik za unapređenje lovne i ribolovne faune dipl.inž.šumarstva  MILOSAV FILIPOVIĆ
zadužen je za poslove zaštite i unapređenja lovne i ribolovne faune.

Samostalni stručni saradnik za zaštitu i unapređenje šumskih ekosistema i privatne šume dipl.inž. šumarstva TOMISLAV LUŽNJANIN zadužen za poslove  zaštite i unapređenja stanja sumskih ekosistema i prirodnih vrednosti u NP Kopaonik.