Unutrašnja Organizacija

Odluka o osnivanju preduzeća za zaštitu i razvoj NP Kopaonik, doneta je 1989 godine. Osnovni naš zadatak je – zaštita i unapređenje prirode i životne sredine Kopaonika. Zaštita parka sprovodi se na osnovu Zakona o Zaštiti životne sredine i Zakona o nacionalnim parkovima, kao i odgovarajućih međunarodnih konvencija. Uređenje i korišćenje prostora usmerava se na osnovu Prostornog plana područja posebne namene i odgovarajućih urbanističkih uređajnih osnova. Nadzor nad sprovođenjem Zakona i Plana vrši Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, Ministarstvo građevine i Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Nacionalni Park Kopaonik organizovan je sa sedištem na Kopaoniku i ima ukupno 52 zaposlenih. Od toga 16 sa visokom stručnom spremom. Zaštita prirode i kulturno istorijskih vrednosti obezbeđena je prisutnošću i angažovanjem stručnjaka iz različitih oblasti.

Direktor MILOVANOVIĆ dr. BOJAN
kao direktor Javnog preduzeća NP Kopaonik zadužen je za poslovnu strategiju, upravljanje Nacionalnim Parkom, rukovođenje i organizaciju procesa rada i poslovanja preduzeća u skladu sa Zakonom i Statutom preduzeća.

Pomoćnik direktora za opšte poslove NP Kopaonik, dipl.pravnik MILEN DIŠIĆ

zadužen je za rukovođenje Sektora opštih poslova u okviru kojih se obavljaju pravni, materijalno-finansijski i administrativno-tehnički poslovi preduzeća.

Pomoćnik direktora za zaštitu i razvoj NP Kopaonik, dipl.ing. šumarstva SRĐAN SIMOVIĆ
zadužen je za rukovođenje delatnošću i organizaciju zaštite, očuvanja i unapređenja prirodnih vrednosti NP Kopaonik.

Rukovodila službe zastite i razvoja prirodnih vrednosti NP Kopaonik, dipl.biolog Radosav Novčić
organizuje i raspoređuje poslove na neposredne izvršioce sluzbe.

Rukovodilac službe nadzora, MSc Šumarac Predrag
zadužen je za rukovođenje i organizaciju poslova kojim se obezbeđuje unutrašnji red u NP Kopaonik, rad službe nadzora i istraživačko-razvojni poslovi u okviru kojih se realizuju projekti na zaštiti i očuvanju biodiverziteta.

Rukovodilac službe ekonomike i marketinga dipl.ekonomista MILOSAV MAKSIMOVIĆ
zadužen je za rukovođenje poslovima i službom za finansijsko-računovodstvene poslove i marketinga preduzeća.

Rukovodilac službe za pravne poslove, dipl.pravnik GORDANA JOVIĆEVIĆ-MIJAJLOVIĆ
zadužena je za rukovođenje i organizaciju pravnih poslova u okviru kojih se obavljaju pravni i administrativni poslovi preduzeća.

Rukovodilac službe za planiranje i gazdovanje šumama, dipl.ing. šumarstva MIRKO DUGALIĆ
zadužen je za rukovođenje i organizaciju poslova planiranja u službi i gazdovanje šumama.

Rukovodilac radne jedinice, dipl.ing.šumarstva MILE KOVAČEVIĆ
zadužen je za rukovođenje poslovima Radne jedinice I, na tačno određenim rejonima i stara se o sprovođenju odredbi iz planskih dokumenata i osnova.

Rukovodilac radne jedinice, dipl.ing.šumarstva VLADAN SARIĆ
zadužen je za rukovođenje poslovima Radne jedinice II, na tačno određenim rejonima i stara se o sprovođenju odredbi iz planskih dokumenata i osnova.

Rukovodilac radne jedinice, dipl.ing.šumarstva DEJAN PEKOVIĆ

zadužen je za rukovođenje poslovima Radne jedinice III, na tačno određenim rejonima i stara se o sprovođenju odredbi iz planskih dokumenata i osnova.

Samostalni stručni saradnik za prezentaciju i popularizaciju NP Kopaonik, dipl.biolog SUZANA KOMATOVIĆ

zadužena je za organizaciju i rukovođenje poslovima prezentacije i popularizacije prirodnih i stvorenih vrednosti NP Kopaonik.

Samostalni stručni saradnik za bezbednost na radu i protiv požarnu zaštitu LJUBINKO RAKOVIĆ
zadužen je za poslove organizovanja i sprovođenje mera zaštite od požara i bezbednosti na radu.

Samostali stručni saradnik za unapređenje lovne i ribolovne faune MILOSAV FILIPOVIĆ
zadužen je za poslove zaštite i unapređenja lovne i ribolovne faune.

Samostalni stručni saradnik za gajenje i zaštitu dipl.inž. šumarstva Lužnjanjin Tomislav

Samostalni stručni saradnik za planiranje zaštite i unapređenje prostora dipl.inž. šumarstva MAJA ČORBIĆ