Organi Upravljanja

Organi upravljanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“ su:  Nadzorni odbor i direktor koje imenuje Vlada Republike Srbije.

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima, Vlada Republike Srbije je 11.12.2013.godine donela Rešenje 24 Broj: 119-10655/2013 i Rešenje 24 broj 119-3610/2018 od 19.04.2018.godine kojim je imenovala predsednika i članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“.

Nadzorni odbor Preduzeća čini 5 članova, od kojih je jedan nezavisan, a jedan je iz reda zaposlenih:

: Milan Lazović iz Beograda, Žarko Anđelković iz Kruševca, Ivan Vuković iz Baljevca i Mirko Dugalić iz reda zaposlenih u Preduzeću.

1.Aleksandar Đoković dipl.inž.prehrambene tehnologije iz Raške- predsednik
2. Milan Lazović dipl.politikolog iz Beograda- nezavisan član
3. Žarko Anđelković dipl. menadzer iz Kruševca
4. Ivan Vuković doktor veterinarske medicine iz Baljevca
5. Mirko Dugalić dipl. inž. šumarstva – predstavnik zaposlenih JP „Nacionalni park Kopaonik“.

Rešenjima Vlade Republike Srbije: 24 broj 119-5383/2008-1 za direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“ imenovan je: Milovanović dr Bojan (SO Raška – nakon poslaničkog mandata).

AKTA ZA KOJA JE DOBIJENA SAGLASNOST VLADE REPUBLIKE SRBIJE

1. Rešenjem Vlade Republike Srbije 05 broj 353-10107/2006 od 30.11.2006. godine („Službeni Glasnik RS“ broj 108/2006) data je saglasnost na:
PROGRAM ZAŠTITE I RAZVOJA NACIONALNOG PARKA KOPAONIK ZA PERIOD 2006/2010.GODINE

2. Rešenjem Vlade Republike Srbije 05 broj 401-4657/2007 od 31.08.2007. godine („Sluzbeni Glasnik RS“ broj 80/2007) data je saglasnost na:
OPŠTU OSNOVU GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA PODRUČJE NACIONALNOG PARKA (za period od 2004. do 2013 godine)

3. Rešenjem Vlade Republike Srbije 05 broj 023/893/2009 od 19.02.2009.godine („Službeni Glasnik RS“ broj 15/2009) data je saglasnost na:
PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK KOPAONIK ZA 2009.GODINU

AKTA ZA KOJA JE DOBIJENA SAGLASNOST MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA:
Preuzmite Program zaštite i razvoja područja Nacionalnog parka Kopaonik za 2009.godinu u PDF formatu