Organi Upravljanja

Organi upravljanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“ su:  Nadzorni odbor i direktor koje imenuje Vlada Republike Srbije.

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima, Vlada Republike Srbije je 11.12.2013.godine donela Rešenje 24 Broj: 119-10655/2013 i Rešenje 24 broj 119-3610/2018 od 19.04.2018.godine kojim je imenovala predsednika i članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“.

Nadzorni odbor Preduzeća čini 5 članova, od kojih je jedan nezavisan, a jedan je iz reda zaposlenih:

: Milan Lazović iz Beograda, Žarko Anđelković iz Kruševca, Ivan Vuković iz Baljevca i Mirko Dugalić iz reda zaposlenih u Preduzeću.

1.Aleksandar Đoković dipl.inž.prehrambene tehnologije iz Raške- predsednik  Александар Ђоковић биографија
2. Milan Lazović dipl.politikolog iz Beograda- nezavisan član  Милан Лазовић биографија
3. Žarko Anđelković dipl. menadzer iz Kruševca  Жарко Анђелковић биографија
4. Ivan Vuković doktor veterinarske medicine iz Baljevca Иван Вуковић биографија
5. Mirko Dugalić dipl. inž. šumarstva – predstavnik zaposlenih JP „Nacionalni park Kopaonik“. Мирко Дугалић биографија

Rešenjima Vlade Republike Srbije: 24 broj 119-5383/2008-1 za direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“ imenovan je: Milovanović dr Bojan (SO Raška – nakon poslaničkog mandata).

AKTA ZA KOJA JE DOBIJENA SAGLASNOST VLADE REPUBLIKE SRBIJE

1. Rešenjem Vlade Republike Srbije 05 broj 353-10107/2006 od 30.11.2006. godine („Službeni Glasnik RS“ broj 108/2006) data je saglasnost na:
PROGRAM ZAŠTITE I RAZVOJA NACIONALNOG PARKA KOPAONIK ZA PERIOD 2006/2010.GODINE

2. Rešenjem Vlade Republike Srbije 05 broj 401-4657/2007 od 31.08.2007. godine („Sluzbeni Glasnik RS“ broj 80/2007) data je saglasnost na:
OPŠTU OSNOVU GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA PODRUČJE NACIONALNOG PARKA (za period od 2004. do 2013 godine)

3. Rešenjem Vlade Republike Srbije 05 broj 023/893/2009 od 19.02.2009.godine („Službeni Glasnik RS“ broj 15/2009) data je saglasnost na:
PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK KOPAONIK ZA 2009.GODINU

AKTA ZA KOJA JE DOBIJENA SAGLASNOST MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA:
Preuzmite Program zaštite i razvoja područja Nacionalnog parka Kopaonik za 2009.godinu u PDF formatu