Unutrašnja Organizacija

Odluka o osnivanju preduzeća za zaštitu i razvoj NP Kopaonik, doneta je 1989 godine. Osnovni naš zadatak je – zaštita i unapređenje prirode i životne sredine Kopaonika. Zaštita parka sprovodi se na osnovu Zakona o Zaštiti životne sredine i Zakona o nacionalnim parkovima, kao i odgovarajućih međunarodnih konvencija. Uređenje i korišćenje prostora usmerava se na osnovu Prostornog plana područja posebne namene i odgovarajućih urbanističkih uređajnih osnova. Nadzor nad sprovođenjem Zakona i Plana vrši Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, Ministarstvo građevine i Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Organi Upravljanja

Organi upravljanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“ su:  Nadzorni odbor i direktor koje imenuje Vlada Republike Srbije.

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima, Vlada Republike Srbije je 11.12.2013.godine donela Rešenje 24 Broj: 119-10655/2013 i Rešenje 24 broj 119-3610/2018 od 19.04.2018.godine kojim je imenovala predsednika i članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“.

Nadzorni odbor Preduzeća čini 5 članova, od kojih je jedan nezavisan, a jedan je iz reda zaposlenih:

Pravilnik o unutrašnjem redu

Na osnovu člana 18.stav 1. tačka 9. a u skladu sa članom 13. Zakona o nacionalnim parkovima ( „Službeni glasnik RS“, broj 39/ 93), člana 55. Zakona o zaštiti životne sredine ( „Službeni glasnik RS“, broj 66/ 91) i člana 26. Statuta Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik „, Upravni odbor Javnog preduzeća  „Nacionalni park Kopaonik „je na sednici održanoj 30. marta 2000. godine doneo

PRAVILNIK
O UNUTRAŠNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU
KOPAONIK

Kontakt i informacije

Kopaonik: Naselje Suvo Rudište
Raška: Miluna Ivanovića 10
Kopaonik
36354
Srbija

Elektronska pošta:  nacparkkop@open.telekom.rs
Telefon:  +381 (36) 5471 011, 5471 229 i 737 703
Faks:   +381 (36) 5471 098, 737 703
Web: http://www.npkopaonik.com
PIB: 101274525
Matični broj: 07359721
Žiro-računi:

  • 160-104936-33 Banca Intesa
  • 205-14187-13 Komercijalna banka
  • 355-1033994-12 Vojvođanska banka
  • 245-49390-80 Agrobanka