Наплата уласка за моторна возила

Vesti - 24.05.2020

Јавно предузеће ,,Национални парк Копаоникʽʽ са попуном одговорношћу, Копаоник у складу са чланом 70. Закона о заштиту природе („Сл. глaсник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Уредбе Владе Србије 05 број 110-4424/2010 од 17.07.2010. године о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја и Сагласности ресорног министарства број 353-02-2049/200-03 од 9.11.2010. године на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Копаоник (,,Сл. глaсник РСʽʽ, бр. 92/2010 као и сагласности Јавног предузећа Путеви Србије број 953-7805/0-1 од 29.07.2009. године,  од октобра 2017. гoдинe започиње наплату уласка у Национални парк Копаоник.

Наплата ће се вршити по моторном возилу на улазним капијама Јошаничка Бања-Ђоров мост (путни правац Јошаничка Бања Копаоник), Брус-Брзеће (путни правац Брзеће Копаоник) и Сунчана долина (путни правац Рудница Копаоник) на основу следећих категорија:

  1. Путничка возила и моторцикли:                                                                        150   дневно                                                                                                                                            600 недељно                                                                                                                                                                             2000 месечно

 

  1. Путничка возила са приколицом и комби возила                                       250   дневно                                                                                                                                                                                          1100 недељно                                                                                                                                                               3500   месечно

 

  1. Аутобуси и камиони                                                                                               500 дневно                                                                                                                                                   2000 недељно                                                                                                                                                    6500  месечно

 

  1. Моторна возила са више од три осовине                                      1000   дневно                                                                                                                                                                            4000    недељно                                                                                                                    13000   месечно

Јавно предузеће ,,Национални парк Копаоникʽʽ са потпуном  одговорношћу, Копаоник je дужно дa срeдствa oствaрeнa нaплaтoм нaкнaдe из  члaнa 70. Закона о заштиту природе (,,Сл. глaсник РСʽʽ, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016) вoди нa пoсeбнoм рaчуну и кoристи зa зaштиту, рaзвoj и унaпрeђeњe зaштићeнoг пoдручja, oднoснo зa спрoвoђeњe Плaнa и Прoгрaмa упрaвљaњa (активна заштита и мониторинг боровнице, мониторинг стеноендемита, мониторинг водоземаца и гмизаваца, мониторинг птица – уралске сове, гаћасте кукумавке, сивог сокола, орла.., мониторинг вука, мониторинг срна и дивљих свиња,заштита и мониторинг квалитета вода итд).

На планиране активности из Годишњег програма управљања Националним парком Копаоник сагласност даје Министарство заштите животне средине.

На планиране активности из десетогодишњег Плана управљања Националним парком Копаоник сагласност даје Влада Републике Србије.

На основу 8. члана Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Копаоник грађани Општине Рашка и Општине Брус ће приликом уласка на територију националног парка плаћати годишњу улазницу у висини од 250 динара за путничко, 500 динара за путничко возила са приколицом и комби возило, 1000 динара за аутобусе и камионе и 1500 динара за моторна возила са више од три осовине.

Возила која припадају хитној помоћи, ватрогасној служби, полицији и војсци неће плаћати улаз у Национални парк Копаоник.

Цене за улазак у Национални парк Копаоник ће важити до усвајања нове Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Копаоник .