ЈНМВ-Заштитна униформа

Vesti - 18.10.2018

Дана 11.10.2018. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу Копаоник је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра –  Набавке дела Заштитне одеће (летње и зимске) за потребе Националног парка Копаоник.

Предмет јавне набавке број ЈН 07-1340/2018 су добра односно набавка  Набавке дела Заштитне одеће (летње и зимске) за рада стручних служби.

Јавна набавка мале вредности је обликована по  партијама:

Партија број 1: добра  – Заштитна одећа (летња) – летње теренске панталоне и летње теренске кошуље за потребе рада стручних служби на терену- 18220000 (18 комада)

Партија број 2: Заштитна одећа (летња) – летње теренске панталоне и летње теренске кошуље за потребе рада чуварске службе и пословођа на терену- 18220000 (33 комада)

Партија број 3:добра- зимске дубоке теренске цокуле за потребе рада стручних служби на терену- 18823000 (16 комада)

Партија број 4: добра – летње плитке теренске ципеле за потребе рада чуварске службе и пословођа на терену- 18823000 (32 комада)

Партија број 5 : зимско пододело (горњи и доњи део ) за рад стручних служби на терену   – 18220000 (18 комада)

Рок за достављање понуда је до 22.10.2018. године до 13 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у среду 22.10.2018. године у 1330часова, у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

Poziv za podnošenje ponuda za deo uniforme 2018

Model konkursne dokumentacije za uniforme 2018