ЈНМВ-Заштитна униформа

Vesti - 18.06.2019

Дана 11.10.2018. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу Копаоник је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра –  Набавке дела Заштитне одеће (летње и зимске) за потребе Националног парка Копаоник.

Предмет јавне набавке број ЈН 07-1340/2018 су добра односно набавка  Набавке дела Заштитне одеће (летње и зимске) за рада стручних служби.

Јавна набавка мале вредности је обликована по  партијама:

Партија број 1: добра  – Заштитна одећа (летња) – летње теренске панталоне и летње теренске кошуље за потребе рада стручних служби на терену- 18220000 (18 комада)

Партија број 2: Заштитна одећа (летња) – летње теренске панталоне и летње теренске кошуље за потребе рада чуварске службе и пословођа на терену- 18220000 (33 комада)

Партија број 3:добра- зимске дубоке теренске цокуле за потребе рада стручних служби на терену- 18823000 (16 комада)

Партија број 4: добра – летње плитке теренске ципеле за потребе рада чуварске службе и пословођа на терену- 18823000 (32 комада)

Партија број 5 : зимско пододело (горњи и доњи део ) за рад стручних служби на терену   – 18220000 (18 комада)

Рок за достављање понуда је до 22.10.2018. године до 13 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у среду 22.10.2018. године у 1330часова, у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

Poziv za podnošenje ponuda za deo uniforme 2018

Model konkursne dokumentacije za uniforme 2018

Након поступка отварања приспелих понуда за јавну набавку број 07-1340/2018 и Извештаја о стручној оцени понуда Наручилац Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник је донело следећу Одлуку о додели уговора:

Odluka o dodeli ugovora

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-1