ЈНМВ -Превоз огревног дрвета

Vesti - 22.05.2018

Дана 08.05.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за услуге – Превоз огревног дрвета.

Предмет јавне набавке број ЈН бр. 6-669/17 су услуге  превоза огревног дрвета

Јавна набавка није обликована по партијама.

Рок за достављање понуда је до 18.05.2017. године до 10 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у четвртак 18.05.2017. године у 10,30 часова, у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

PozivZaPodnosenjePonude prevoz ogrevnog drveta 2017-1

Model konkursne dokumentacije-JNMV PREVOZ ogrevnog drveta 2017

Након спроведеног поступка ЈНМВ,Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ доноси следећу Одлуку о доделу уговора:

SKENIRANO prevoz ogr.dr.2017

Дана 05.06.2017. године Јавно предузеће Национални парк Копаоник је склопило следећи уговор:

ObavestenjeOZakljucenom prevoz ogrevnog drveta 2017