ЈНМВ – Одрж. постојећих шум. пут

Vesti - 22.05.2018

Дана 12.05.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за услуге – Одржавање постојећих шумских путних праваца.

Предмет јавне набавке број ЈН 07-710/2017 су услуге  одржавање постојећих шумских путних праваца

Јавна набавка није обликована по партијама.

Рок за достављање понуда је до 22.05.2017. године до 10 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у понедељак 22.05.2017. године у 10,30 часова, у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

Позив за подношење понуда ОДРЖАВАЊЕ постојећих шумских путева 2017

КОНКУРСНА ОДРЖ.ПУТЕВА 2017

Након спроведеног поступка ЈНМВ,Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ доноси следећу Одлуку о доделу уговора:

SKENIRANO održavanje puteva 2017

Дана 05.06.2017. године Јавно предузеће Национални парк Копаоник је склопило следећи уговор:

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ODRŽAVANJE šumskih puteva 2017