ЈНМВ-Набавка возила

Vesti - 20.11.2018

Дана 30.10.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – Два нова теренска возила за потребе рада стручних служби Јавног предузећа  Национални парк Копаоник на терену и једног путничког возила.

Предмет јавне набавке број ЈН 11-1849/2017 су добра односно набавка два нова теренска возила и једног новог путничког возила за потребе Националног парка Копаоник, а све по систему старо за ново.

Јавна набавка је обликована по у три партије:

Партија број 1:теренска возило: шифра из општег речника ј.н: 34113300

Партија број 2:теренск0 возила: шифра из општег речника ј.н: 34113300

Партија број 3: путничко возило: шифра из општег речника ј.н: 34110000.

Набавка возила ће се вршити по систему старо за ново.

У замену се нуде следећа возила:

  1. за партију број 1:
  • Лада Нива тамно зелена боја боја, са серво управљачем, регистрационих ознака RA 001 BS, година производње 2005 у возном стању са пређених 190 000 км, регистрована до 15.01.2018. са важећим атестом са ТНГ уређај до 04.04.2018.године
  • Лада Нива тамно зелена боја боја, са серво управљачем, регистрационих ознака RA 007 PY, година производње 2009 у возном стању са пређених 150 000 км, регистрована до 17.12.2017. са важећим атестом са ТНГ уређај до 11.04.2018.године
  1. за партију број 3:
  • SUBARU IMPREZA 1.5 G, метализирана сива боја, регистрационих ознака RA 001 CT, година производње 2007 са пређених 210 000 км, нерегистрована и у возном стању.

Рок за достављање понуда је до 13.11.2017. године до 13 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у среду 13.11.2017. године у 14 часова, у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

PozivZaPodnosenjePonude

Kонкурсне документацијa – возила

Након спроведеног поступка отварања понуда Јавно предузеће Национални парк Копаоник на основу записника комисије о отварању понуда и стручне оцене понуда доноси следећу одлуку о додели уговара за партије 1 и 2.

Одлука о ДУ

Дана 23.11.2017. године Јавно предузеће Национални парк Копаоник је склопило следећи уговор:

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru