ЈНМВ – Набавка горива

Vesti - 23.06.2018

Дана 08.06.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – Гориво за потреба ЈПНПК.

Предмет јавне набавке број ЈН 08-883/2017 су добра односно набавка горива за потребе Националног парка Копаоник.

Јавна набавка је обликована по следећим партијама:

  • Партија број 1 – Предмет партије број 1 је гориво (09130000) у следећим количинама и врстама:

Euro Premium BMB 95 у количини од око 1.000 литара

Autogas у количини од око 5.000 литара

Гориво за партију број 1 би се преузимало на пумпи/ама у Брусу.

  • Партија број 2 – Предмет партије број 2 је гориво (09130000) у следећим количинама и врстама:

Euro Premium BMB 95 у количини од око 6.000 литара

Euro Dizel у количини од око 7.500 литара

Autogas у количини од око 26.000 литара.

Рок за достављање понуда је до 21.06.2017. године до 13 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у среду 21.06.2017. године у 14 часова, у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

PozivZaPodnosenjePonude-gorivo

Конкурсна документација за ЈНМВ за набавку горива

Након отварања понуда за јавну набавку мале вредности број 08-853/2017 за набавку добара – Гориво за потребе Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“, стручна комисија је утврдила да је дошло до грешке приликом припремања Конкурсне документације и Позива за подношење понуда и то у делу који се односи на датум односно  рок пријема и отварања приспелих понуда.

На основи става Комисије за отварање понуда за јавну набавку број 8-883/17 доноси се следећа Одлука о обуставу поступка јавне набавке мале вредности број 08-883/17 за набавку добара односно горива за потребе Националног парка Копаоник.

odluka o obustavi 12.07.2017.

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke