ЈНМВ – Набавка горива

Vesti - 24.05.2020

Дана 25.05.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – Гориво за потребе ЈП НПК.

Предмет јавне набавке број ЈН 6-812/2018 су добра односно набавка горива за потребе Националног парка Копаоник.

Јавна набавка је обликована по следећим партијама:

  • Партија број 1 – Предмет партије број 1 је гориво (09130000) у следећим количинама и врстама:

Euro Premium BMB 95 у количини од око 1.000 литара

Autogas у количини од око 5.000 литара

Гориво за партију број 1 би се преузимало на пумпи/ама у Брусу.

  • Партија број 2 – Предмет партије број 2 је гориво (09130000) у следећим количинама и врстама:

Euro Premium BMB 95 у количини од око 6.000 литара

Euro Dizel у количини од око 7.500 литара

Autogas у количини од око 26.000 литара.

Рок за достављање понуда је до 07.06.2018. године до 12 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у четвртак  07.06.2018. године у 13 часова, у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

PozivZaPodnosenjePonude-gorivo 2018

Model KD-JNMV 2018-гориво

Odluka o dodeli Ugovora