ЈНМВ-Набавка горива

Vesti - 20.09.2018

Дана 28.07.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – Гориво за потреба ЈПНПК.

Предмет јавне набавке број ЈН 10-1272/2017 су добра односно набавка горива за потребе Националног парка Копаоник.

Јавна набавка је обликована по следећим партијама:

  • Партија број 1 – Предмет партије број 1 је гориво (09130000) у следећим количинама и врстама:

Euro Premium BMB 95 у количини од око 1.000 литара

Autogas у количини од око 5.000 литара

Гориво за партију број 1 би се преузимало на пумпи/ама у Брусу.

  • Партија број 2 – Предмет партије број 2 је гориво (09130000) у следећим количинама и врстама:

Euro Premium BMB 95 у количини од око 6.000 литара

Euro Dizel у количини од око 7.500 литара

Autogas у количини од око 26.000 литара.

Рок за достављање понуда је до 11.08.2017. године до 13 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у среду 11.08.2017. године у 14 часова, у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

PozivZaPodnosenjePonude-gorivo

Model KD-JNMV 2017-гориво

Након спроведеног поступка отварања понуда Јавно предузеће Национални парк Копаоник на основу записника комисије о отварању понуда и стручне оцене понуда доноси следећу одлуку о додели уговара :

Odluka o dodeli ugovora

Дана 29.08.2017. године Јавно предузеће Национални парк Копаоник је склопило следећи уговор:

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru2017