ЈНМВ -Набавка дела униформе

Vesti - 13.12.2018

Дана 12.11.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра –  Набавке дела Заштитне одеће (летње и зимске) за потребе Националног парка Копаоник.

Предмет јавне набавке број ЈН 13-2261/2017 су добра односно набавка  Набавке дела Заштитне одеће (летње и зимске) за потребе Националног парка Копаоник.

Јавна набавка мале вредности је обликована по  партијама:

Партија број 1: добра  – Заштитна одећа (летња и зимска) – летње теренске панталоне и зимске теренске кошуље за потребе рада стручних служби на терену- 18220000

Партија број 2: добра- полудубоке теренске цокуле за потребе рада стручних служби на терену- 18823000

Партија број 3: добра – Зимске дубоке цокуле за потребе чуварске службе и пословођа на терену- 18823000

Партија број 4 : добра – Ранчеви за терен за рад стручних служби на терену   – 18931100

Рок за достављање понуда је до 21.12.2017. године до 13 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у среду 21.12.2017. године у 1330часова, у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

Poziv za podnošenje ponuda za deo uniforme 2017

Model konkursne dokumentacije za uniforme 2017

Након спроведеног поступка отварања понуда Јавно предузеће Национални парк Копаоник на основу записника комисије о отварању понуда и стручне оцене понуда доноси следећу одлуку о додели уговара:

ODLUKA

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-1