ЈНМВ -Материјал за заштиту

Vesti - 22.05.2018

Дана 05.04.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за Набавку материјала за заштиту шума

Предмет јавне набавке бр. 4- 512/2017 су (добра)Материјал за заштиту шума од сушења – феромони, биофунгициди и феромонске клопке.

Јавна набавка мале вредности је формирана по партијама.

Рок за достављање понуда је до 17.04.2017.год, до 11 часова.

Понуде доставити на адресу ЈП „ Национални парк Копаоник“, 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у понедељак 17.04.2017.год у 11,30 часова у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“, 36354 Копаоник.

KD za JNMV – zastita suma(1)

PozivZaPodnosenjePonude MATERIJAL ZA ZAŠTITU ŠUMA 2017-1

Након отварања приспелих понуда и стручне оцене истих од стране комисије Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник је донело следећу Одлуку  о додели уговора:

Одлука о додели уговора – Материјал за заштиту шума 2017

Obavestenje OZakljucenomUgovoru ZAŠTITA ŠUMA 2017 partija 1 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ЗАШТИТА ШУМА 2017 Partija 2 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ЗАШТИТА ШУМА 2017 Partija 3