ЈНМВ -Материјал за заштиту

Vesti - 30.04.2017

Дана 05.04.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за Набавку материјала за заштиту шума

Предмет јавне набавке бр. 4- 512/2017 су (добра)Материјал за заштиту шума од сушења – феромони, биофунгициди и феромонске клопке.

Јавна набавка мале вредности је формирана по партијама.

Рок за достављање понуда је до 17.04.2017.год, до 11 часова.

Понуде доставити на адресу ЈП „ Национални парк Копаоник“, 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у понедељак 17.04.2017.год у 11,30 часова у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“, 36354 Копаоник.

KD za JNMV – zastita suma(1)

PozivZaPodnosenjePonude MATERIJAL ZA ZAŠTITU ŠUMA 2017-1