ЈНМВ – Ископ влака и …

Vesti - 22.05.2018

Дана 10.04.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за услуге – Ископ влака и чишћење влака и путева.

Предмет јавне набавке број 5- 533/2017 су услуге – ископ влака и чишћење влака и путева.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Рок за достављање понуда је до 20.04.2017. године до 10 часова

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у четвртак 20.04.2017. године у 10,30 часова, у просторијама ЈП „ Национални парк Копаоник“36354 Копаоник.

PozivZaPodnosenjePonude VLAKE, 2017

КОНКУРСНА ВЛАКЕ 2017

Након отварања приспелих понуда и стручне оцене истих од стране комисије Јавно предузеће национални парк Копаоник са потпуном одговорношћу, Копаоник је донело следећу Одлуку  о додели уговора:

Одлука о доделу уговора за исскоп и чишћење влака и путева у 2017. год

Obaveštenje o zaključenom ug. VLAKE 2017