ЈНМВ бр.12-Путничко возило

Vesti - 13.12.2018

Дана 24.11.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра –  Једног новог путничког возила по систему старо за ново.

Предмет јавне набавке број ЈН 12-2116/2017 су добра односно набавка  једног новог путничког возила за потребе Националног парка Копаоник по систему старо за ново.

Јавна набавка мале вредности није обликована по  партијама:

Шифра из општег речника ј.н: 34110000.

Набавка возила ће се вршити по систему старо за ново.

У замену се нуди следеће возила:

  • SUBARU IMPREZA 1.5 G, метализирана сива боја, регистрационих ознака RA 001 CT, година производње 2007 са пређених 210 000 км, нерегистрована и у возном стању.

Рок за достављање понуда је до 04.12.2017. године до 13 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „ Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник

Јавно отварање понуда ће се обавити у среду 04.12.2017. године у 14 часова, у просторијама ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

Kонкурсне документацијa – возила

PozivZaPodnosenjePonude

Након спроведеног поступка отварања понуда Јавно предузеће Национални парк Копаоник на основу записника комисије о отварању понуда и стручне оцене понуда доноси следећу одлуку о додели уговара:

Odluka o dodeli ugovora

Дана 18.12.2017. године Јавно предузеће Национални парк Копаоник је склопило следећи уговор:

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru