ЈН-услуге сече и привлачења

Vesti - 19.06.2018

Дана 17.01.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло oтворени поступак јавне набавке за услугe – сече и привлачења дрвних сортимената у државним шумама Националног парка Копаоник.

Предмет јавне набавке бр. 1-26/2017  су услуге – сече и привлачења дрвних сортимената у државним шумама Националног парка Копаоник, по партијама 1-10.

На основу члана 57.  важећег Закона о јавним набавкама Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ као Наручилац,  је дужно да објави оглас и на порталу службених гласила Републике Србије и у одговарајућим базама прописа.Како се у Службеном гласнику Републике Србије тренутно ради на променама софтвера који се користио за сврхе објављивања у Службеном гласнику то до даљњег није могући објавити Оглас о овој јавној набавци.

Партија 1: Брзећка река 27 и 28, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 2: Брзећка река 30, 34 и 35, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 3: Барска река 12 и Самоковска река 39, сеча и привлачење дрвих сортимената

Партија 4: Барска река 21 и Самоковска река 47 , сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 5: Барска  река 20 и 51 , сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 6: Барска река 22 и 60, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 7:Барска  река 57 и Гобељска река 86, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 8: Гобељска река 82, 93 и 94, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 9: Гобељска река 83, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 10: Гобељска река 84 и 85, сеча и привлачење дрвних сортимената

Рок за достављање понуда је до  17.02.2017. године, до 10.00 часова  на адресу:

ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у петак  17.02.2017. године, у 10.30 часова, у просторијама ЈП  „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

 Poziv za podnosenje ponuda2017

Model konkursne dokumentacije-otvoreni postupak 2017-1

Након отварања понуда и стручне оцене пристиглих понуда од стране Комисије за ову јавну набавку Наручилац је склопио следеће уговоре по партијама:

ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 1, 2017

ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 4, 2017

ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 5, 2017

ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 6, 2017

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 2017

odluka o dodeli ugovora ПРЕГОВАР. Партија 2,7 и 8, 2017

Обавештење о закљученом уговору парт.7