ЈН-сеча и привлачење

Vesti - 23.06.2018

Дана 12.07.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло oтворени поступак јавне набавке за услугe – сече и привлачења дрвних сортимената у државним шумама Националног парка Копаоник.

Предмет јавне набавке бр. 9-1080/2017  су услуге – сече и привлачења дрвних сортимената у државним шумама Националног парка Копаоник.

Јавна набавка у отвореном поступку је обликована у две партије:

Партија 1: Гобељска река 83, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 2: Гобељска река 84 и 85, сеча и привлачење дрвних сортимената.

Рок за достављање понудe је до  11.08.2017. године, до 10.00 часова.

Понуде доставити на адресу:. ЈПНационални парк Копаоник „36354 Копаоник.

Јавно отварање понудe обавиће се у петак  11.08.2017. године, у 10.30 часова, у просторијама ЈП “Национални парк Копаоник„  36354 Копаоник.

PozivZaPodnosenjePonude 2017 Partija 9 и 10 ( 1 и 2 )

Model konkursne dokumentacije-ОТВОРЕН postupak 2017 ПАРТИЈА 1и 2

Након спроведеног поступка отварања понуда Јавно предузеће Национални парк Копаоник на основу записника комисије о отварању понуда и стручне оцене понуда доноси следећу одлуку о додели уговара :

Odluka

 

Дана 25.08.2017. године Јавно предузеће Национални парк Копаоник је склопило следећe уговорe по партијама:

ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv.II put ПАРТИЈА 1, отворени пост., 2017

ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv.II put ПАРТИЈА 2 отворени пост., 2017