ЈН отворени поступак бр. 07-748/2018

Vesti - 24.05.2020

Дана 25.05.2018. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“  са потпуном одговорношћу Копаоник је покренуло поступак јавне набавке у отвореном поступку  за набавку – Једног новог минибус возила са 20+1  седиштем за превоз радника на посао и два нова теренска возила за потребе рада стручних служби Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник.

Предмет јавне набавке бр.07-748/2018 су. добра један нови минибус са 20+1 седиштем (шифра из општег речника ј.н: 34121500) и два нова теренска возила (шифра из општег речника ј.н: 34113300).

Јавна набавка бр.07-748/2018 је обликована у две партије и то:

  • Партија број 1 – Набавка два нова теренска возила (шифра из општег речника ј.н: 34113300) по систему старо за ново.
  • Партија број 2 -Набавка једног новог минибус возила са 20+1 седиштем (шифра из општег речника ј.н: 34121500) по систему старо за ново.

Рок за достављање понуда је до 26.06.2018.год, до  13.00 часова.

Понуде доставити на адресу ЈП „ Национални парк Копаоник“, са потпуном одговорношћу, Копаоник, 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у четвртак 26.06.2018.год. у 14.00 часова у просторијама ЈП „ Национални парк Копаоник“ на Копаонику.

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација -отворени поступак – возила 2018

Након поступка отварања приспелих понуда за јавну набавку број 07-748/2018 и Извештаја о стручној оцени понуда Наручилац Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник је донело следећу Одлуку о додели уговора:

Odluka о dodeli ugovora

као и Обавештење о обустави поступка за партију број 1  -Набавка два нова теренска возила (шифра из општег речника ј.н: 34113300) по систему старо за ново.

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Након истека законског рока од минимум десет дана до дана доношења Одлуке о додели уговора Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник је са изабраним Понуђачем потписало уговор о набавци једног минибус возила (партија број 2 ):

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru