ЈН 346/17-03 без објављивања позива

Vesti - 23.06.2018

Дана 21.03.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник  је покренуло преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  – Јавна набавка број 346/17-03.

Предмет јавне набавке бр. 346/17-03  су услуге – сеча и привлачење дрвних сортимената у ГЈ “ Барска Река „ 12 и  „ ГЈ Самоковска Река 39   ( Партија 3 ).

Рок за достављање понуда је до  29.03.2017. године, до 10.00 часова  на адресу:

ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у среду 29.03.2017. године, у 10.30 часова, у просторијама ЈП  „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

ObaveštenjeOPokretanju Pregovaračkog postupka 2017 partija 3 važeća – kopija

Model konkursne dokumentacije-preg. bez objavljivanja poziva 2017 Партија 3

Након спроведеног преговарачког поступка и стручне оцене Комисије за ову јавну набавку Наручилац је донео одлуку и закључио  уговор са следећим понуђачем:

odluka o dodeli ugovora ПРЕГОВ. Партија 3, 2017

Обавештење о закљученом уговору