Јавна набавка добара – материјала за заштиту шума

Vesti - 21.07.2019

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“  са потпуном одговорношћу, Копаоник је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – материјала за заштиту шума.

Рок за достављање понудe је до 22.04.2019. године до 12.00 часова.

Понуде доставити на адресу ЈП ,,Национални парк Копаоник“, Суво рудиште, 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у понедељак, 22.04.2019. године, у 13.00 часова, у просторијама ЈП ,,Национални парк Копаоник“ Суво рудиште, 36354 Копаоник.

5. Poziv za podnosenje ponude

6. Konkursna dokumentacija

Одлука о додели уговора – партија 1 

Одлука о обустави поступка – партија 2

13. Obavestenje o obustavi postupka

12. Obavestenje о zakljucenom ugovoru