Izgradnja protivpožarnih osmatračnica

Vesti - 24.08.2019

Zaštiti šuma od požara se pridaje veliki značaj jer požari predstavljaju izuzetno ozbiljnu opasnost za šume i šumske eko-sisteme, a posebno za šume na planini Kopaonik
U cilju sprečavanja pojave i efikasnog gašenja šumskih požara izrađen je Plan zaštite šuma od požara u skladu sa Pravilnikom zaštite šuma od požara.
Planom zaštite su predviđene sledeće preventivne protivpožarne mere:
–    Za postojeće šume kojim gazduje Preduzeće izvršena je procena ugroženosti određenih tipova šuma od požara.
–    Praćenje klimatskih uslova i stanja gorivog materijala u cilju procene tekuće opasnosti od pojave požara.
–    Organizovano osmatranje i obaveštavanje o pojavi šumskih požara tokom požarnih sezona.
–    Aktivna dežurstva u šumskim upravama i šumskim gazdinstvima u periodima povećane opasnosti od pojave požara.
–    U gazdinstvima su formirane i opremljene ekipe za hitne intervecije, čiji je zadatak gašenje požara u inicijalnoj fazi pojave i širenja.
–    Sprovođenje odgovarajućih šumsko-uzgojnih mera u cilju smanjivanja rizika od pojave i širenja požara.
–    Uređivanje izletišta i kontrola upotrebe i loženja vatre.
–    Obrazovanje lokalnog stanovništva i školske dece o potrebi zaštite šuma od požara.
–    Štampanje i distribucija propagandnog materijala o opasnosti i ugroženosti šuma od požara.

U sprovođenju mera zaštite, Preduzeće ima izuzetno dobru saradnju sa Vatrogasnom službom Ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasnim društvima kao i sa lokalnim stanovništvom.
Ovih dana se na izuzetno ugroženim područjima grade protivpožarne osmatračnice koje će imati višestruku primenu ( posmatranje ptica, monitoring lovne i nelovne divljači, foto-lov).